Regulamin | Drukarnia Gama

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy studiogama.pl zwany dalej Zleceniobiorcą wykonuje zlecenia zgodnie z zamieszczoną ofertą handlową i są to wyroby oraz usługi poligraficzne. Właścicielem serwisu studiogama.pl jest jest Firma STUDIOGAMA, czynny podatnik VAT o numerze NIP: 8732059072. Niniejszy regulamin jest formą umowy pomiędzy zamawiającym, a firmą Gama.
 2. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zakupu oraz zaakceptowaniem jego postanowień. Zleceniodawca akceptując regulamin wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Realizacja zlecenia

 1. Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania przez zleceniodawcę wiadomości mailowej potwierdzającej sprawdzenie jego poprawności wysłane przez pracownika. Pliki do wykonania zlecenia można dostarczyć korzystając z poczty elektronicznej zleceniobiorcy, udostępnianego serwera FTP dla Klientów lub osobiście w siedzibie firmy w dni robocze w godzinach od 9 do 17. Zleceniobiorca wymaga, aby materiały potrzebne do realizacji zlecenia były przygotowane w formie gotowej do druku zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce przygotowanie plików. Zlecenie realizowane jest w postaci takiej, w jakiej zostało dostarczone, Zleceniobiorca nie ma obowiązku nanoszenia poprawek na dostarczonym materiale. Ponadto zaznacza się, że Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Wszelkie zmiany w plikach są dodatkowo płatne i wymagają osobnych ustaleń z pracownikami firmy Gama.
 2. Zlecenie jest realizowane w terminie określonym na stronie studiogama.pl w zakładce terminy realizacji. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Zleceniobiorcy.
 3. Terminy realizacji zlecenia wskazane w serwisie studiogama.pl podane są w dniach roboczych, do których nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.
 4. Zrealizowane zlecenie dostarczane jest do Zleceniodawcy przez firmę kurierską, Pocztę Polską lub czeka na osobisty odbiór przez Zleceniodawcę w siedzibie firmy w dni robocze w godzinach od 9 do 17. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską oraz za szkody powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają zleceniodawcę.
 5. Zlecenia: niezapłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone, starsze niż 14 dni są automatycznie usuwane z systemu.

Płatności

 1. Ceny podane w serwisie studiogama.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Z chwilą złożenia zamówienia na Zleceniodawcy ciąży obowiązek zapłaty ze jego realizację. Zamówienie to jednak może zostać przez Zleceniodawcę pisemnie odwołane do momentu oddania materiału do druku. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Zleceniobiorcy.
 2. Płatność za realizację zlecenia dokonywana jest przelewem na konto podane w potwierdzeniu zlecenia w formie przedpłaty, gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki lub osobiście w siedzibie firmy w dni robocze w godzinach od 9 do 17 .
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kolejnego zamówienia od Zleceniodawcy zalegającego z płatnościami. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia kosztami upomnień.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących realizacji zlecenia, Zleceniodawca nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności za zamówiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

Reklamacje

 1. Zlecenie realizowane jest w takiej postaci, jakiej został przygotowany plik do druku. Ewentualne różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem a wizualizacją wydruku na ekranie monitora nie stanowią podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje, co, do jakości wydruku, niezgodności z zleceniem powinny być złożone pisemnie w terminie do 10 dni roboczych, po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczanie do wykonawcy 100% reklamowanego zlecenia.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru, a odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie lub elektronicznie firmę Gama.
 4. Roszczenia reklamacyjne nie mogą przekraczać wartości zamówionego towaru.
 5. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Zleceniodawcę. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu kolorów, w przypadku druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sama sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Zleceniobiorcę.
 6. Nasze urządzenia produkcyjne posiadają dopuszczalne odchyłki wynikające z procesu technologicznego, przedstawiają się one następująco:
 • Podczas cięcia arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm.
 • Podczas falcowania i bigowania (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1,5 mm.
 • Dopuszcza się różnice ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nieprzekraczające + / - 3% ilości zamówionej w przypadku wydruku offsetowego.
 • Wykonanie zlecenia w podanych powyżej tolerancjach nie jest traktowane, jako wadliwe wykonanie przez drukarnię.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacja przez Zleceniodawcę niniejszych ustaleń zasad współpracy.

 

 

ZADZWOŃ MAPA E-MAIL 0,00 zł